Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Cao Ngỗi
  Mã dự án7921580
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
  Địa điểm thực hiệnTuyên Quang
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 250000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Cao Ngỗi 01/2022 0 0 23/02/2022
Hồ Cao Ngỗi 02/2022 1376 1376 23/02/2022
Hồ Cao Ngỗi 03/2022 67 67 23/03/2022
Hồ Cao Ngỗi 04/2022 1302 1302 18/04/2022
Hồ Cao Ngỗi 05/2022 0 0 23/05/2022
Hồ Cao Ngỗi 06/2022 0 0 22/06/2022
Tổng số:   2745 2745