Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná
  Mã dự án7924268
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 5210/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 214000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện