Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo)
  Mã dự án7980733
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng huyện EaHLeo
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 2895; Ngày phê duyệt 29/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 159431 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện