Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Vĩnh Phúc
  Mã dự án7979014
  Đơn vị báo cáoBan QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
  Quyết định phê duyệt 3240/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 17558 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện