Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (BQLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT Thanh Hóa)
  Mã dự án7909614
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 2635; Ngày phê duyệt 30/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 698000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện