Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh
  Mã dự án8073421
  Đơn vị báo cáoPhân hiệu trường Đại học Thủy lợi
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 4878/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 15/11/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 120000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện