Thông tin dự án
 • Tên dự ánCảng cá Lạch Bạng
  Mã dự án7042302
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Thủy sản Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 3414 /QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 31/10/2008
  Giai đoạn thực hiện 2009 - 2012
  Tổng mức đầu tư 155844 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện