Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban PPMU Tây Ninh)
  Mã dự án7016652
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh
  Địa điểm thực hiệnTây Ninh
  Quyết định phê duyệt 773 /QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 06/04/2005
  Giai đoạn thực hiện 2003 - 2011
  Tổng mức đầu tư 136011 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện