Thông tin dự án
 • Tên dự ánSCNC cụm hồ Thạch An
  Mã dự án7063857
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp cụm hồ chứa nước Thạch An-Cao Bằng
  Địa điểm thực hiệnCao Bằng
  Quyết định phê duyệt 1126/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 23/05/2014
  Giai đoạn thực hiện 2008 - 2014
  Tổng mức đầu tư 75573 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện