Thông tin dự án
 • Tên dự ánSCNC cụm hồ tỉnh Sơn La
  Mã dự án7057770
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Sơn La
  Địa điểm thực hiệnSơn La
  Quyết định phê duyệt 3051 QĐ/BNN-TL; Ngày phê duyệt 06/10/2006
  Giai đoạn thực hiện 2008 - 2011
  Tổng mức đầu tư 58302 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện