Thông tin dự án
 • Tên dự ánSCNC hồ Suối Hành
  Mã dự án7057639
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 2706; Ngày phê duyệt 31/10/2012
  Giai đoạn thực hiện 2009 - 2014
  Tổng mức đầu tư 99760 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện