Báo cáo thực hiện kế hoạch nămTra cứu theo:
Bắt đầu: Kết thúc:
 
Lĩnh vực:
   
Dạng file báo cáo

Chọn

Ghi chú:
- Báo cáo thể hiện số liệu thô, do các chủ dự án gửi. Sử dụng với mục đích tham khảo, tổng hợp