Hướng dẫn

 1. Cơ sở pháp lý

   Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành  Quyết định số 1972/QĐ-BNN-XD ngày 22/5/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.và  Quyết định số 1773/QĐ-BNN-KH ngày 16/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1972/QĐ-BNN-XD ngày 22/5/2017 theo đó:

  -  Thống nhất báo cáo theo hình thức trực tuyến qua Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư (http://mic.mard.gov.vn ), không gửi báo cáo giấy
  -  Thời gian báo cáo và nội dung mà các đơn vị phải  báo cáo   được xây dựng dựa trên các văn bản:
 2. Câu hỏi thường gặp

  Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp vốn kế hoạch đầu tư cho khoảng 600 dự án. Nếu sử dụng phương pháp thống kê dựa trên công văn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trong Bộ có rất nhiều cơ quan quản lý việc thực hiện đầu tư, cần tiếp cận thông tin như: các Tổng Cục, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính,… Tại mỗi cơ quan cũng có rất nhiều cá nhân phụ trách từng lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, việc cập nhật và chia sẻ thông tin qua một CSDL trực tuyến và duy nhất là rất cần thiết.

   

 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  Với mong muốn giúp các đơn vị hiểu rõ về cách thức sử dụng phần mềm này, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành “Hướng dẫn sử dụng về phần mềm quản lý các dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý” để các đơn vị tự nghiên cứu