Giới thiệu

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, giám sát rất nhiều dự án sử dụng nguồn đầu tư từ Bộ. Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư (MIC) là một công cụ trực tuyến được sử dụng để các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư cùng chia sẻ các thông tin liên quan trong một vòng đời dự án.

Thực hiện quy định về công khai minh bạch theo Luật đầu tư công, Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả đánh giá của từng dự án qua CSDL để các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát.

Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh bạn đọc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc của mình, hoan nghênh sự đóng góp, chia sẻ thông tin và góp ý kiến để cơ sở dữ liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

  Mới cập nhật
 • Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt (24/07/2024 1:50:00 CH)
  Dự án thành phần số 9: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Phước (24/07/2024 1:47:00 CH)
  Cụm hồ tỉnh Bình Phước (24/07/2024 1:47:00 CH)
  Tỷ lệ (%) giải ngân theo cơ quan quản lý
 • Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 69,22
  Cục Thủy sản 67,90
  Cục Quản lý xây dựng công trình 60,41
  Cục Thủy lợi 56,61
  Cục Quản lý đê điều và Phòng chống Thiên tai 41,08
  Cục Lâm nghiệp 37,61
  Ban quản lý TW các dự án Thủy lợi 37,01
  Ban quản lý ĐTXDTL 9 4,96
  Các đơn vị khác 4,00
  Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp 0,00