Giới thiệu

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, giám sát rất nhiều dự án sử dụng nguồn đầu tư từ Bộ. Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư (MIC) là một công cụ trực tuyến được sử dụng để các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư cùng chia sẻ các thông tin liên quan trong một vòng đời dự án.

Thực hiện quy định về công khai minh bạch theo Luật đầu tư công, Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai thông tin về kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả đánh giá của từng dự án qua CSDL để các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát.

Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh bạn đọc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc của mình, hoan nghênh sự đóng góp, chia sẻ thông tin và góp ý kiến để cơ sở dữ liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

  Mới cập nhật
 • Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Chi cục Thú y Vùng IV (02/03/2024 10:08:00 SA)
  Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã (01/03/2024 4:43:00 CH)
  Hồ chứa nước Giang Ma (01/03/2024 4:40:00 CH)
  Tỷ lệ (%) giải ngân theo cơ quan quản lý
 • Ban quản lý TW các dự án Thủy lợi 21,58
  Cục Thủy lợi 9,74
  Cục Quản lý xây dựng công trình 9,65
  Cục Thủy sản 3,56
  Cục Lâm nghiệp 1,34
  Ban quản lý ĐTXDTL 9 0,60
  Cục Quản lý đê điều và Phòng chống Thiên tai 0,12
  Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 0,00
  Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp 0,00
  Các đơn vị khác 0,00