Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A)
  Mã dự án7559008
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT - hợp phần A
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 131516 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện