Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
  Mã dự án7561571
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB9 (CPO Thủy lợi)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 1076524 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 01/2022 0 0 17/06/2022
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 02/2022 0 0 17/06/2022
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 03/2022 0 0 17/06/2022
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 04/2022 0 8000 19/04/2022
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 05/2022 0 0 17/06/2022
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 06/2022 4065 4065 17/06/2022
Tổng số:   4065 12065