Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam)
  Mã dự án7621244
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
  Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
  Quyết định phê duyệt 3965/QĐ-UBND ; Ngày phê duyệt 31/12/2021
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
  Tổng mức đầu tư 299250 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện