Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa)
  Mã dự án3026829
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 1808; Ngày phê duyệt 22/06/2018
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện