Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrạm bơm Tri Phương II
  Mã dự án7642135
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 3927/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 395000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện