Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXDTL 3)
  Mã dự án7641988
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 4430; Ngày phê duyệt 30/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 600000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện