Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLĐTXDTL 8)
  Mã dự án7645469
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnGia Lai
  Quyết định phê duyệt 4463; Ngày phê duyệt 31/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 1058000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện