Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
  Mã dự án7040665
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 3911; Ngày phê duyệt 29/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện