Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án quy hoạch Lâm nghiệp
  Mã dự án7843091
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (TCLN)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện