Thông tin dự án
 • Tên dự ánQuy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
  Mã dự án7846398
  Đơn vị báo cáoBQL dự án quy hoạch Tổng cục thủy sản
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2742; Ngày phê duyệt 21/07/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 25193 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện