Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2)
  Mã dự án7856167
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 231/QĐ-BQLDANN; Ngày phê duyệt 11/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 450000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2) 01/2022 0 0 12/04/2022
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2) 02/2022 0 0 12/04/2022
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2) 03/2022 618 637 24/03/2022
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2) 04/2022 0 0 12/04/2022
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2) 05/2022 365 464 21/06/2022
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2) 06/2022 0 0 21/06/2022
Tổng số:   983 1101