Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình Khe Mước - Bến Than (BQLDTXDNN Quảng Trị)
  Mã dự án7855932
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 3242; Ngày phê duyệt 20/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 2038 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện