Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (ADB.10)
  Mã dự án7887959
  Đơn vị báo cáoBan QLDA ADB10 (CPO Thủy lợi)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 763/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 24/02/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2022
  Tổng mức đầu tư 4119 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện