Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu
  Mã dự án7899785
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnHậu Giang
  Quyết định phê duyệt 39/QĐ-BQL10-TĐ; Ngày phê duyệt 27/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 6786 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 01/2022 0 0 17/02/2022
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 02/2022 0 0 17/02/2022
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 03/2022 0 377 23/03/2022
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 04/2022 0 0 16/04/2022
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 05/2022 526 525 07/06/2022
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu 06/2022 0 0 24/06/2022
Tổng số:   526 902