Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Mã dự án7866837
  Đơn vị báo cáoVăn phòng Bộ NN và PTNT
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 672/QĐ-VP ngày ; Ngày phê duyệt 18/11/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1768 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện