Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo)
  Mã dự án7980733
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng huyện EaHLeo
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 2895; Ngày phê duyệt 29/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 159431 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 01/2023 0 0 26/05/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 02/2023 0 0 26/05/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 03/2023 0 0 26/05/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 04/2023 0 0 26/05/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 05/2023 2218 2218 01/06/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 06/2023 2042 0 21/09/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 07/2023 0 1300 21/09/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLDAĐTXD huyện Eahleo) 09/2023 0 0 21/09/2023
Tổng số:   4260 3518