Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8)
  Mã dự án7872051
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 3711; Ngày phê duyệt 04/10/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 270756 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 03/2023 10700 6688 12/04/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 04/2023 13498 27537 12/05/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 05/2023 7450 4656 01/06/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 06/2023 37892 9619 14/07/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 07/2023 5000 5000 22/09/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 08/2023 10000 10000 22/09/2023
Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) 09/2023 6500 6500 22/09/2023
Tổng số:   91040 70000