Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Bản Lải giai đoạn 2 (phần bồi thường hỗ trợ tái định cư)
  Mã dự án7854149
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Lộc Bình
  Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
  Quyết định phê duyệt 587; Ngày phê duyệt 15/02/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 36358 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện