Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2, phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Nông Cống
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 5080/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 27/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 81463 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện