Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 01 - Hồ chứa nước Ia Tun
  Mã dự án7909328
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum
  Địa điểm thực hiệnKon Tum
  Quyết định phê duyệt 3186/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 04/08/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 307662 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện